§1   Przetwarzanie danych osobowychDane osobowe będą przetwarzane przez Silesia Partner Mateusz Górecki w szczególności:
1.   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
      a.  podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
      b.   wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
2.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  tj. prawnie uzasadnionego interesu Silesia Partner Mateusz Górecki w celu
      a.   marketingu SMS polegającego na wysyłaniu życzeń, przypomnień o spotkaniach, przypomnień o płatnościach, przypomnień o zakończeniu umowy, przypomnień o płatności podatków itp.
      b.   realizacji umowy pośrednictwa,
      c.   polecania produktów bankowych, geodezyjnych architektonicznych oraz rzeczoznawcy majątkowego opartych o podmioty trzecie.
      d.   dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
      f.   przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, w tym Cennika, o zmianie nazwy firmy, adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres pocztowy oraz poczty elektronicznej (e-mail)

 

§2   Przechowywanie Danych OsobowychDane Osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres:
1.   Wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora tj. przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
      a.   posprzedażowej obsługi klientów w tym do obsługi reklamacji,
      b.   zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Silesia Partner Mateusz Górecki,
      c.   wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
2.   Archiwizacji dokumentów

 

§3   Odbiorcy Danych Osobowych1.   Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Silesia Partner realizujący zadania dla osoby której dane dotyczą oraz podmioty ściśle powiązane z realizacją zadań wykonywanych przez Silesia Partner i w zależności od potrzeb należą do nich:
      a.   Wydziały odpowiednich urzędów – pobieranie danych i dokumentów o nieruchomościach, o zameldowaniu, o podatkach i innych dokumentów wymaganych sytuacją.
      b.   Biuro rachunkowe – sprawy rozliczeń firmy Silesia Partner Mateusz Górecki
      c.   W uzasadnionym przypadku Kancelarie Adwokackie – konsultacje w sprawie problemów jakie mogą występować w stanie prawnym nieruchomości oraz ew. sprawy windykacyjne.
      d.   W uzasadnionym przypadku Banki i doradcy finansowi – dane niezbędne do przeprowadzenia analizy kredytowej.
      e.   Kancelarie Notarialne – przekazanie danych do wykonania umowy
      f.   W uzasadnionym przypadku geodeci, rzeczoznawcy oraz biura architektów i konstruktorów – w celu dokonywania omówionych wcześniej operacji na nieruchomościach takich jak podziały geodezyjne, wyceny, konsultacje w sprawie wad konstrukcyjnych i przydatności do użytkowania, wykonanie projektów budowlanych, wykonywanie uzgodnień wjazdów na nieruchomość i inne.
      g.   W uzasadnionym przypadku inne podmioty, którym podanie danych osobowych będzie niezbędne w celu zrealizowania zadania będącego w interesie osoby, której dane dotyczą.

 

§4   Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą i są przetwarzane1.   Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy i w jakim wymiarze Administrator przetwarza dane.
2.   Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
3.   Prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych.
4.   Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
5.   Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
6.   Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
7.   Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
8.   Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
9.   Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z administratorem ochrony danych za pośrednictwem korespondencji pocztowej wysłanej na adres: Silesia Partner Mateusz Górecki, 43-190 Mikołów ul. Dzwonkowa 12/8 lub za pośrednictwem poczty email.: biuro@silesiapartner.com